Thiết bị phụ trợ

Để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các mục đích sản xuất, chúng tôi phát triển các thiết bị phụ trợ độc quyền, từ trộn, cho ăn, tạo viên đến hệ thống lưu trữ. Chúng tôi tùy chỉnh dây chuyền đùn dựa trên nhu cầu. Tích hợp thiết bị không còn là vấn đề khó khăn đối với khách hàng.