Bài trước

Máy ép đùn của quý Công ty có những loại nào?

share :
Chúng tôi cung cấp máy ép đùn trục vít đơn, máy ép đùn trục vít đôi cùng hướng và máy ép đùn trục vít đôi khác hướng.