Bài trước

Không gian phòng xưởng của chúng tôi rất hạn chế, quý Công ty có thể lên kế hoạch dây chuyền sản xuất tùy chỉnh không?

share :

Chúng tôi có thể lên kế hoạch đánh giá dây chuyền ép đùn theo không gian phòng xưởng hiện có của quý Công ty. Có thể tham khảo ví dụ thực tế tại trang web của chúng tôi (dây chuyền sản xuất tạo hạt trong nước với trục vít đôi cùng hướng CK-80HT), đây là dây chuyền ép đùn tạo hạt với trục vít đôi cùng hướng CK-80HT tự động hóa do chúng tôi thiết kế riêng cho khách hàng.