Nếu sử dụng nhiều loại chất phụ gia trong công thức vật liệu, quý Công ty có năng lực chỉnh hợp các thiết bị phụ tùng có liên quan không?

share :
Chất phụ gia dù là chất lỏng, chất rắn hay bột, chúng tôi đều có thể chỉnh hợp giúp quý vị.