Bài trước

Cần phải cung cấp những thông tin cơ bản gì, để quý Công ty đánh giá thiết bị thích hợp?

share :

Nếu sản xuất vật liệu PVC, xin vui lòng cho biết vật liệu của quý vị là PVC loại cứng hay loại mềm, và phạm vi công suất mà quý vị kỳ vọng.


Nếu sản xuất vật liệu hỗn hợp, do bởi liên quan đến việc đánh giá thiết bị phụ tùng phức tạp hơn, xin vui lòng cố gắng hết sức cung cấp tỷ lệ phần trăm các chất phụ gia trong công thức, hình thái vật liệu, tỷ trọng biểu kiến vật liệu, đặc tính vật lý vật liệu và phạm vi công suất mà quý vị kỳ vọng, nhưng không cần cho chúng tôi biết tên gọi vật liệu thực tế của chất phụ gia, để đảm bảo tính bí mật công thức của quý vị.


Nếu là thu hồi tái chế phế liệu nhựa, xin vui lòng cho biết loại vật liệu thu hồi tái chế và trạng thái vật liệu thu hồi tái chế của quý vị, bao gồm mức độ sạch sẽ của vật liệu được thu hồi tái chế, hình thái vật liệu được thu hồi tái chế là màng mỏng, mảnh vụn hay loại khác, đã được rửa sạch và tỷ lệ chứa thành phần nước, và phạm vi công suất mà bạn kỳ vọng.