Bài trước

Quý Công ty cung cấp những dịch vụ sau bán hàng nào?

share :
Sau khi quý vị mua sản phẩm của chúng tôi, nếu sau này quý vị khai thác vật liệu mới, chúng tôi có thể đánh giá sự thay đổi nhóm sắp xếp của trục vít đã có tùy theo đặc tính vật liệu của quý vị, hoặc giúp quý vị thiết kế trục vít mới chuyên dụng, cũng có thể giúp quý vị kiểm tra vật liệu.